فهرست ها

محفل ادبی چکاد

آموزش نقالی در محفل ادبی چکاد

محفل ادبی چکاد (آموزش نقالی) به نوجوانان به دبیری خانم دکتر معصومه میرجعفری روزهای دوشنبه ساعت16برگزار می شود.